Informacja dot. operacji własnej

Lokalna Grupa Działania  informuje, że do dnia 01.09.2023 roku godz. 12:00 żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.3.7 "Ekologia i ekoturystyka - wydarzenia promujące działania wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".