Konsultacje zmian zapisów LSR

Konsultacje LSR
dotyczące zmian w katalogu beneficjentów w działaniu 1.1.2 „Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD”

Zgodnie z przedstawionym wnioskiem przez grupę członków LGD (więcej niż 10 %) na Walnym Zebraniu Członków LGD dotyczącym zwiększenia katalogu beneficjentów
w działaniu 1.1.2 „Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD” Zarząd przedstawia projekt zaktualizowanej LSR w następującym zakresie:

tabela 1.JPG

 

zał 4_0.JPG

W dniu 26.04.2017 r. Zarząd LGD „Białe Ługi” wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@bialelugi.pl

- formularz zgłaszania uwag

- harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 12.05.2017 r.