Nabór 1/2020

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2020

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD

Ogłoszenie 

1. Wzory wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy

2. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr 1/2020

3. Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój działaności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD ”

4 .Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania  „Białe Ługi” na lata 2014-2023

6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

7. Planowane do osiągnięcia w  wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

8. Odpowiedzi na pytania 

RODO