Nabór 1/2022

14.09.2022 r.

Wyniki ponownej oceny wniosku nr 12-1/2022 w związku z roztrzygnięciem protestu przez ŚBRR

Protokół z posiedzenia Rady
Lista wniosków przekazanych do ponownej oceny przez ŚBRR, złożonych w ramach Konkursu nr 1/2022
Uchwała nr 4/09/PROW/2022

 

08.07.2022 r.

Wyniki ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2022

Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu 1/2022
Lista złożonych protestów

Uchwała nr 4/07/PROW/2022
Protokół z posiedzenia Rady

 

13.06.2022 r.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2022

 

Lista wniosków złożonych na konkurs
Lista operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2022
Liczba operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu 1/2022
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

 

19.04.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2022

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i /lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

1.Ogłoszenie 

2. Wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy

3. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu 1/2022

4. Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia: 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i /lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

5. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014-2020

7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o których mowa w ogłoszeniu

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

9. Procedura oceny i wyboru operacji

10. Klauzula RODO

11. Oświadczenia do wniosku potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru