Nabór nr 3/2017

2.05.2017 r.

Wyniki oceny naboru wniosków

Lista wniosków złożonych na konkurs
Lista operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 3/2017
Liczba operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu  3/2017
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów
 

 

20.03.2017r.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 3/2017

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i /lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru 

 

1.Ogłoszenie 

2. Wzory wniosków o przyzynanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy

3. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu 3/2017

4.Ocena spełnienienia przez operacje kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia:1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i /lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru 

5.Karta weryfiakcji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014-2020

7.Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi o których mowa w ogłoszeniu

8.Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczególowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki