Nabór wniosków nr 3/2020

15.09.2020

 

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2020

 

Lista wniosków złożonych na konkurs 3/2020
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 3/2020
Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu 3/2020
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

 

 

 

30.06.2020 r. 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 3/2020

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD

Informacja! 
W ogłoszeniu omyłkowo podany został biznezplan, jako załącznik, który musi znajdować się na płycie CD. Prosimy Beneficjentów o to, by zapoznali się z korektą ogłoszenia, gdzie wymieniona omyłka została skreślona. Ogłoszenie korekta. 

1. Ogłoszenie

2. Wzory wniosków o przyzynanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy

3. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu 3/2020

4. Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD

5. Karta weryfiakcji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014-2020

7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

9. RODO

10. Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa