Ogłoszenie 1/2019/G

22.01.2020 r.

Poniżej prezentujemy wyniki ponownej oceny wniosku przez Radę w odpowiedzi na złożone przez wnioskodawcę odwołanie:

Protokół z posiedzenia Rady

27.11.2019 r.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2019/G:

Lista wniosków złożonych na konkurs
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu 1/2019/G
Lista Zadań, które w wyniku oceny uznano za niepodlegające dalszej ocenie ze względu na negatywną ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1 w ramach Konkursu nr 1/2019/G
Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2019/G
Lista zadań niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 1/2019/G
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

 

 

 

23.09.2019 r.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2019/G

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.3.4 Działania promujące pasje mieszkańców

Pobierz:

1. Ogłoszenie
2. Wzory wniosku o przyznanie grantu, wniosku o płatność, sprawozdania z realizacji zadania umowy o przyznanie grantu

3. Karta 1 - ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr 1/2019/G
4. Karta 2 -ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.3.4 Działania promujące pasje mieszkańców
5. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014-2023
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu
8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

RODO

Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa