Ogłoszenie nr 1/2016

09.03.2017 r. 

Wyniki ponownej oceny wniosków nr  3-1/2016 i 9-1/2016: 

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"
Uchwała Rady nr 64/3/PROW/2017
Uchwała Rady nr 65/3/PROW/2017

 

23.01.2017 r. 

Wyniki ponownej oceny naboru wniosków: 

Lista wniosków złożonych na konkurs 
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2016
Lista operacji niepodlegających dalszej ocenie ze względu na negatywna ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1 w ramach Konkursu nr 1/2016 
Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2016 
Lista operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 1/2016
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

15.12.2016 r.

Wyniki oceny naboru wniosków:

Lista wniosków złożonych na konkurs 
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2016
Lista operacji niepodlegających dalszej ocenie ze względu na negatywna ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1 w ramach Konkursu nr 1/2016 
Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2016
Lista operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 1/2016
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

 

 

30.09.2016 r.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2016

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej 

Pobierz:

1. Ogłoszenie 

2. Wzory wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy

3. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr 1/2016

4. Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.2.3 „Rozwój działalności gospodarczej”

5 .Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania  „Białe Ługi” na lata 2014-2023

7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

9. Odpowiedzi na pytania