Ogłoszenie nr 1/2021/G

12.02.2021 r.

 

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2021/G:

Lista wniosków złożonych na konkurs
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu 1/2021/G
Lista Zadań, które w wyniku oceny uznano za niepodlegające dalszej ocenie ze względu na negatywną ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1 w ramach Konkursu nr 1/2021/G
Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2021/G
Lista zadań niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 1/2021/G
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

  14.12.2020 r.

  Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

  ogłasza nabór wniosków nr: 1/2021/G

   i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

  1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD

  Pobierz:

  1. Ogłoszenie
  2. Wzory wniosku o przyznanie grantu, wniosku o płatność, sprawozdania z realizacji zadania umowy o przyznanie grantu
  3. Karta 1 - ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr 1/2021/G
  4Karta 2 -ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD
  5. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
  6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014-2023
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu
  8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
  9. Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa
  10. RODO

  Materiały ze spotkania 15.12.2020 r.
  wideo
  przykładowy wniosek
  prezentacja 

  UWAGA!

  W przykładowym wniosku cel, działania i wskazanie zgodności grantu z celami i wskaźnikami projektu grantowego dotyczą poprzedniego konkursu granowgo. Prosimy o uważne zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym aktualnego naboru konkursowego 1/2021/G dla przedsięwzięcia 1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowegi i/lub naturalnego LGD.