Ogłoszenie nr 2/2017/G

27.12.2017

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2017/G

Lista wniosków złożonych na konkurs
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu 2/2017/G
Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2017/G
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

 

 

 

 

6.10.2017r.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 2/2017/G

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.3.3 „Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów –prozdrowotność”

Pobierz:

1. Ogłoszenie
 
2.Wzory wniosku o przyznanie grantu, wniosku o płatność, sprawozdania z realizacji zadania umowy o przyznanie grantu

3. Karta 1 -ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzoneg Konkursu nr 2/2017/G

4. Karta 2 -ocena spełnienia przez operację kryteiów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.3.3 „Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów –prozdrowotność”

5. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014-2023

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o których mowa w ogłoszeniu 

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki