Ogłoszenie nr 3/2016

10.01.2017 r.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2016/G

 

Lista wniosków złożonych na konkurs 
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2016/G
Lista operacji niepodlegających dalszej ocenie ze względu na negatywna ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1 w ramach Konkursu nr 1/2016/G 
Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2016/G
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

   

   

  28.10.2016 r. 

   

  Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

  ogłasza nabór wniosków nr: 3/2016

   i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

  1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru

   

  Pobierz:

  1. Ogłoszenie

   2. Wzory wniosku o przyznanie grantu, wniosku o płatność/sprawozdania z realizacji zadania, umowy na przyznaie grantu

  3. Karta 1 - Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr 3/2016 

  4. Karta 2 - Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru",

  5 . Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PPROW na lata 2014 - 2020 

  6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania " Białe Ługi" na lata 2014 - 2023

  7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

  8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne , szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki  

  Zmiana numeru ogłoszenia!!