Ogłoszenie nr 5/2017

27.11.2017 r.

Wyniki oceny naboru wniosków

Lista wniosków złożonych na konkurs
Lista operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 5/2017
Liczba operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu  5/2017
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

 

22.09.2017

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 5/2017

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i /lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru

1.Ogłoszenie
2. Wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy
3. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego konkursu nr 5/2017
4. Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia: 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru
5. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014 -2020
7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi o których mowa w ogłoszeniu
8 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
9. Procedury

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.
Nowe wzory wniosków są już uaktualnione w powyższym załączniku numer 2