Przykłady dobrych praktyk: Granty

 • Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie

  Gminne Towarzystwo Sportowe (GTS) w Rakowie powołane w 2008 roku i od tego momentu stowarzyszenie podejmuje różnorodne działania i inicjatywy mające na celu propagowanie różnych form kultury w gminie Raków. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie szeroko rozumianej działalności sportowej i rekreacyjnej, artystycznej, edukacyjnej i kulturalnej poprzez organizowanie różnorodnych działań w postaci zajęć, warsztatów oraz wyjazdów kulturalnych dla mieszkańców gminy Raków - dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. GTS pozyskało dofinansowanie czterech projektów grantowych związanych m.in. z popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego, promowaniem tradycji, zwyczajów i kultury dawnego Rakowa, a także ekologią czy rękodziełem.

 • Jubileusz 450 lat lokacji Rakowa (kwota dotacji: 30 000,00 zł)
 • Pasja jest w nas – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy Raków (kwota dotacji: 26 000,00 zł)
 • Aktywni dla zdrowia (kwota dotacji: 22 225,00 zł)
 • Od kołyski jest nam bliska ochrona środowiska (kwota dotacji: 10 963,00 zł)
  „Nasze plany na przyszłość są ukierunkowane na rozwijanie i wzmacnianie potencjału kulturotwórczego na terenie gminy Raków. Pragniemy nadal aktywizować i integrować lokalną społeczność w działaniach kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych czy edukacyjnych.
  Jako stowarzyszenie aktywnie działające na terenie gminy Raków zamierzamy w dalszym ciągu pozyskiwać środki na realizację działań w naszej wiejskiej społeczności lokalnej, dzięki którym ukażemy mieszkańcom, a szczególnie młodemu pokoleniu, że życie bogate w elementy kultury i sztuki nie tylko sprawia radość, ale przede wszystkim jest piękne, inspirujące i ciekawe”- stwierdza pani Paulina Szewczyk – Prezes stowarzyszenia.
     

   
 • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec

  Stowarzyszenie funkcjonuje od 2008 roku. Swoją siedzibę ma w Domu Ludowym w Grabowcu. Działalność stowarzyszenia skupia się m.in. na terenie wsi Grabowiec, gminy Chmielnik i województwa świętokrzyskiego. Koncepcja założenia Stowarzyszenia wynikała z potrzeby budowania więzi, relacji, tożsamości miejsca, wykorzystania lokalnych zasobów ludzkich, przyrodniczych i kulturowych na rzecz rozwoju małej ojczyzny. Stowarzyszenie tworzą ludzie zaangażowani w rozwój lokalnej społeczności, odkrywają i łączą potencjały drzemiące w ludziach, wyzwalają ich twórczą energię. Budują więzi i relacje, tworzą przestrzeń do współpracy. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec podejmuje wyzwania, przeciera szlaki i dzieli się swoimi doświadczeniami.
  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec ma na celu m.in.: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego; ochronę interesów społeczności lokalnej; prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; kultywowanie historii i tradycji oraz promocję obszaru i instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie.
  Dotychczasowe projekty zrealizowane dzięki współpracy z LGD Białe Ługi to:

 • Cykl czterech imprez kulturalnych „Chmielnik Miasto z duszą”(kwota dotacji: 40 00,00 zł)
 • Nasze pasje naszą siłą (kwota dotacji: 25 140,00 zł)
 • Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć (kwota dotacji: 16 026,00 zł)
 • Bardzo nam jest bliska ochrona środowiska (kwota dotacji: 12 236,00 zł)

  Stowarzyszenie bierze aktywny udział w realizacji projektów i zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki oraz pomocy skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży jak i do dorosłych.
  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec organizuje co roku wiele imprez okolicznościowych w Grabowcu tj. Dzień Kobiet, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka, festyny, itp. Stowarzyszenie chętnie współpracuje z samorządem Chmielnika i innymi organizacjami pozarządowymi wymieniając doświadczenia i tworząc przestrzeń do działań.
  Od początku swej działalności Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec bierze czynny udział w życiu społecznym regionu realizując liczne projekty na obszarze swojego działania. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia i aktywni jego działacze uczestniczą w szkoleniach w całej Polsce poszerzając swoją wiedzę i nawiązując nowe kontakty. Cały czas prowadzone są akcje promocyjne mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o działaniach Stowarzyszenia i zachęcenie miejscowej społeczności m.in. do uczestnictwa: w podejmowanych inicjatywach, realizowanych projektach, włączania się do wspólnego działania na rzecz regionu.
                                   

   

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych " TALENT"

  Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie powstało w 2012 r. z potrzeby i chęci aktywizowania i integracji osób w wieku 50+. Nie stawia jednak żadnych barier wiekowych i ma wśród swoich członków również osoby młodsze.
  Działalność w stowarzyszeniu daje uczestnikom możliwość przeżywania ze sobą wielu radosnych, twórczych i relaksujących chwil, podejmowania ciągle nowych wyzwań oraz realizacji pasji i zainteresowań. Proponowane są różne formy wspólnego spędzania czasu na zajęciach: manualnych, muzycznych, teatralnych, sportowych, imprezach integracyjnych, wycieczkach oraz wyjazdach na spektakle teatralne i koncerty.

  Stowarzyszenie organizuje imprezy o charakterze cyklicznym, są to zabawy ostatkowe, wieczory andrzejkowe, ogniska. Dbając o zdrowie i kondycję fizyczną organizowane są zajęcia z aerobiku, nauka gry w tenisa i badmintona, zajęcia sportowe na pływalni z nauką pływania
  i gimnastyką w wodzie, ale również zajęcia z tańca ludowego i towarzyskiego.

  „Talentowicze” bardzo lubią wracać do czasów swojego dzieciństwa i młodości, dlatego sami tworzą klimat spotkań i wybierają tematykę często związana z historią i dziedzictwem narodowym.
  Projekty, które zostały dofinansowane przez Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi” to:

 • Wielka moc (kwota dotacji: 32 463,43 zł)
 • Smaki tradycji (kwota dotacji: 11 212,59,00 zł)
 • Nowa kultura (kwota dotacji: 22 000,00 zł)
 • EKOLAND (kwota dotacji: 25 900,00 zł)
  W SIT „Talent” nie brakuje nowych pomysłów na dalszą działalność – dotychczasowa realizacja ponad 30 projektów pokazuje autentyczność pięknych słów, które niegdyś zostały wypowiedziane na temat stowarzyszenia:
                         „Bo młodość nam minęła jak oka mgnienie,
                        lecz radość w naszym wieku ma wielkie znaczenie,
                        a „Talent” nam jej daje ogromne ilości,
                        mamy zajęć i atrakcji więcej, niż w młodości".