Spotkania konsultacyjne- budowa LSR na lata 2021-2027

W dniach 12-15 września br. zostały przeprowadzone spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 z mieszkańcami gmin członkowskich obszaru LGD „Białe Ługi”.
Na każdym spotkaniu zebrane zostały niezbędne materiały do opracowania dokumentu LSR w odniesieniu do każdej gminy członkowskiej. Przeprowadzona została analiza SWOT każdej gminy: zdiagnozowane zostały silne i słabe strony, perspektywy i szanse rozwoju oraz zagrożenia. Rozmowy dotyczyły również wskazania problemów i potrzeb społecznych oraz identyfikacji grup defaworyzowanych i analizy ich sytuacji w odniesieniu do głównych cech podejścia LEADER.
Dzięki spotkaniom wspólnie zostały określone najważniejsze cele i kierunki działań w nowej perspektywie realizacji LSR.

 

Spotkania zrealizowane zostały zgodnie z planem włączenia społeczności. Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywność.