WAŻNE – dotyczy ogłoszenia o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1-2/2020/OW

W związku z licznymi zapytaniami dot. ogłoszenia informujemy:

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w przypadku zgłoszenia się co najmniej jednego podmiotu zainteresowanego realizacją operacji:

1. Zarząd w ciągu 14 dni od zakończenia terminu na składanie zgłoszeń, dokonuje sprawdzenia każdego z podmiotów czy jest uprawniony do uzyskania wsparcia.

2.W przypadku stwierdzenia co najmniej jednego uprawnionego podmiotu w terminie do 3 miesięcy ogłasza Konkurs w zakresie realizacji danej operacji własnej – konkurs otwarty.

3. Podmiot wyrażający zamiar realizacji operacji własnej musi oświadczyć, że realizacja operacji odpowiadającej operacji własnej skutkować będzie realizacją celów i wskaźników zaplanowanych przez LGD.

4. Operacja własna musi wpisywać się zakres tematyczny podany w ogłoszeniu tj.
• Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna itp.
• Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów;
• Wzmocnienie kapitału społecznego;
• Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
• Zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji pasji;
• Tworzenie miejsc do realizacji pasji mieszkańców,

5. Zgodnie z Tabelą 9 Matryca celów i przedsięwzięć z LSR operacja musi realizować minimum 3 wydarzenia na obszarze LSR i włączać w działania projektowe min. 3 podmioty
z każdej gminy członkowskiej LGD,

6. Maksymalna wartość refundacji (zwrot środków po realizacji i rozliczeniu wniosku) wynosi 50 000, 00 zł -  podmiot musi wnieść do realizacji operacji min 10% wkładu własnego finansowego – nie mnie niż 5556,00 zł.