Dodatkowe środki na realizację LSR

W dniu 19.10.2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali aneksy z przedstawicielami LGD.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" aneks podpisali: Zdzisław Pniewski - Prezes Zarządu oraz Witold Kowal - Wiceprezes Zarządu.

Dodatkowe fundusze przeznaczone są na realizację umów ramowych o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Środki finansowe w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 718 000 € zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć:

"1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD",

"1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych"

w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nabory na powyższe przedsięwzięcia przewidziane są w I półroczu 2022 r.

Środki w wysokości 86 160 € przeznaczone zostaną na realizację poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej:

https://www.swietokrzyskie.pro/kolejne-miliony-euro-dla-lgd-ow/

246006915_4344492238931978_3753797450457092908_n.jpg