Informacja dot. operacji własnej nr 1-1/2017/OW

Lokalna Grupa Działania  informuje, że do dnia 24.01.2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.1.5 –  Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego.