Aktywnie nie tylko Lokalnie

aktywnie logo.png

Potrzeby należy rozbudzać, możliwości- pokazywać, fundusze- organizować.

Na takich głównych hasłach opiera się projekt „Aktywnie nie tylko Lokalnie”, mający na celu aktywizację miejscowości wiejskich, poprzez „ożywienie” znajdujących się w nich świetlic oraz edukację mieszkańców.

Edukacja, wydarzenia i promocja to kierunki, które chcemy wdrożyć w każdej ze świetlic objętych programem, a tym samym sprawić, by świetlice wiejskie były strefami lokalnego działania mieszkańców, miejscem przychylnym nowatorskim ideom pobudzającym twórcze myślenie i kreatywne współdziałanie.

Wydarzenia świetlicowe, służące pogłębianiu wiedzy oraz nawiązywaniu kontaktów w środowisku lokalnym, a tym samym mają za zadanie stworzyć okazję do kreatywności organizatorów oraz bliższego poznania odbiorców, usług lokalnych, a także promocji działań świetlicowych.
Warsztaty, wykłady, szkolenia, a także wyjazdy studyjne organizowane w salach wykładowych oraz w plenerze pozwolą na określenie potencjału jak również barier w rozwoju świetlic wiejskich, a także wymianę doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi.

Promocja ciekawych ludzi działających lokalnie, produktów, projektów lokalnych oraz wszystkiego, co jest godne zauważenia i polecenia. Zaproszenie twórców, producentów, rzemieślników do zaistnienia w swojej lokalnej społeczności.

Ponadto projekt zakłada:
- stworzenie lokalnych zespołów osób tzw. ‘think-tanków’, które po zdobytym doświadczeniu i wiedzy w projekcie, będą odpowiedzialne za rozwój i stymulację do działań na obszarze świetlic wiejskich.

- utworzenie organizacji „parasolowej”, która obejmie doradztwem i obsługa księgową placówki świetlic wiejskich, a także Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje, grupy i jednostki obszarów wiejskich, dla których kwestie ekonomiczne i finansowe związane z prowadzeniem rozliczeń księgowych są barierą niejednokrotnie ograniczającą działania.

Działania w ramach projektu:
 
 
 
DOKUMENTY PROJEKTU: