Konsultacje LSR

Zarząd LGD "Białe Ługi" w dniu 27.04.2021 r. wszczął procedurę aktualizacji LSR. Zakres zmian LSR dotyczy wprowadzenia zmian w Planie działania oraz w Budżecie - ze względu na planowaną zmianę PROW 2014-2020 i zwiększenie budżetu działania LEADER.

W związku z koniecznością dokonania w/w zmian w zapisach LSR, Zarząd przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:

Obecne zapisy:         Proponowane zmiany:
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)     

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@bialelugi.pl

formularz zgłaszania uwag

harmonogram konsultacji

 

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 14.05.2021 r.