Nabór wniosków nr 2/2019

22.01.2020 r.

Wyniki oceny naboru wniosków

1. Lista wniosków złożonych na konkurs 
2. Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 2/2019
3. Lista operacji niepodlegających dalszej ocenie ze względu na negatywna ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1 w ramach Konkursu nr 2/2019
4. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2019
5. Lista operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 2/2019
6. Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
7. Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

31.10.2019 r. 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 2/2019

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych

 

1. Ogłoszenie

2. Wzory wniosków o przyzynanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy

3. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu 2/2019

4. Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych 

5. Karta weryfiakcji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014-2020

7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

9. RODO

10. Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa