Wzory wniosków Premia

Poddziałanie 19.2 Premie ---> strona ARiMR

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 4z) - otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z, od 21.12.2020 r.)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 1 Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Tabele do Biznesplanu (xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do Biznesplanu (pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca (.xlsx) - otwórz
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie zgody (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 5 Oświadczenie małżonka (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 6 RODO (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 7 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 8 Tabele finansowe do biznesplanu (.xlsx) - otwórz
  • Załącznik nr 9 Aneks COVID (.pdf) - otwórz
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - (wersja 4z) - otwórz
  • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - (wersja 4z) - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz

Poprzednie wersje dokumentów - otwórz Archiwum

PROW - STRONA ARiMR

 Archiwum LGD