Ogłoszenie nr 1/2017

10.04.2017 

Poniżej prezentujemy wyniki ponownej oceny wniosków przez Radę w odpowiedzi na złożone przez wnioskodawów protesty:

Lista złożonych protestów
Uchwała nr 3/4/PROW/2017
Uchwała nr 4/4/PROW/2017
Protokół z posiedzenia Rady 

 

9.03.2017 

                                                                           Wyniki oceny naboru wniosków:

Lista wniosków złożonych na konkurs 
Lista operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2017
Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu 1/2017
Lista operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 1/2017
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów

 

 

2.01.2017 r. 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2017

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych

 

1. Ogłoszenie

2. Wzory wniosków o przyzynanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy

3. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu 1/2017

4. Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych 

5. Karta weryfiakcji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" na lata 2014-2020

7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki