Ogłoszenie nr 2/2016

23.01.2017 r. 

Wyniki ponownej oceny wniosków w ramach naboru 2/2016

 

Lista wniosków złożonych na konkurs
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 2/2016
Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu 2/2016
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu

15.12.2016 r.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 2/2016

Lista wniosków złożonych na konkurs
Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 2/2016
Lista operacji według liczby uzyskanych punktów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu 2/2016
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Białe Ługi"
Informacja o możliwości złożenia protestu

 

30.09.2016 r.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

ogłasza nabór wniosków nr: 2/2016

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD

1. Ogłoszenie 

2. Wzory wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznanie pomocy

3. Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr 2/2016

4Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.1.3 „Tworzenie lub rozwój działaności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD ”

5 .Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania  „Białe Ługi” na lata 2014-2023

7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

8. Planowane do osiągnięcia w  wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

9. Odpowiedzi na pytania