Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (LCWP)

 

LOKALNE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Inkubator przedsiębiorczości

W nowo powstałym budynku w Staszowie przy ulicy Sudeckiej 9, otwarte zostanie Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – LCWP, będzie to miejsce wsparcia i promocji przedsiębiorczości, w którym mieszkańcy będą mogli  uzyskać pomoc w zakresie usług biurowych, usług doradczych wspierających biznes oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, będą również mogli brać udział w organizowanych szkoleniach, konferencjach i konsultacjach.

Misja Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości to rozbudowanie potencjału gospodarczego oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca i warunków dogodnych dla rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach działalności Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wsparcie otrzymają 3 grupy:

 1. Osoby fizyczne w wieku powyżej 18 roku życia zamierzające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym;
 2. Osoby fizyczne prowadzące  działalność gospodarczą;
 3. Podmioty ekonomii społecznej.

W ramach funkcjonowania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zaplanowano następujące działania:

I. SZKOLENIA

W sali konferencyjno - szkoleniowej LCWP co najmniej raz na kwartał organizowane będą szkolenia z zakresów:

 1. Kodeksu pracy                         
 2. Podatki: VAT, CIT, PIT – praktyka i interpretacja
 3. Ochrona danych osobowych
 4. Prawo pracy
 5. Prawo, księgowość, finanse, zarządzanie w organizacji

Rekrutacja na szkolenia będzie miała charakter otwarty. Informacje o wzięciu udziału będą umieszczone na stronie internetowej, tablicach informacyjnych w gminach LGD. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Premiowane będą firmy/podmioty/organizacje, które ubiegały się o wsparcie finansowe przez LGD. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób utworzona zostanie lista rezerwowa.
 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

21.03.2019 r. - Ochrona danych osobowych w firmach i instytucjach (4 godz.)
16.03.2019 r. - Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatkowych w ramach działania KGW (3 godz.)
09.04.2019 r. - E-akta - zmiany w przepisach dotyczące skrócenia terminu przechowywania akt pracowniczych. Nowe formularze ubezpieczeniowe (3 godz.)
14.05.2019 r.- Rozliczenia wynagrodzeń z ZUS i US (4 godz.)
03.09.2019 r. - Prawo pracy (7 godz.)
07.11.2019 r. - Podatki VAT, CIT, PIT - Praktyka i interpretacja (4 godz.)
20.02.2020 r. - Prawo, księgowośc, finanse, zarządzanie w organizacji (7 godz.)

Dodatkowe informacje na temat planowanych szkoleń można znaleźć w zakładce AKTUALNOŚCI.

II. DORADZTWO

W pomieszczeniach LCWP świadczone będą również usługi doradcze z zakresu prawa pracy, zakładania działalności, opodatkowania, księgowości, marketingu i reklamy Doradcy będą posiadać wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć o takiej tematyce (w przypadku instytucji wpis do RIS prowadzonego przez WUP).

 Minimalny zakres:

 1. Doradztwo prawne:
 • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej;
 • formy prawne prowadzeni działalności;
 • rodzaje umów cywilno-prawnych;
 • podstawy prawa pracy;
 • zakładanie działalności gospodarczej;
 1. Doradztwo księgowe:
 • księgowość i podatki w małej firmie i organizacji;
 • formy opodatkowania działalności gospodarczej;
 • zasady rozliczania dotacji i kwalifikacji kosztów;
 • marketing i promocja organizacji i firmy

Każdy podmiot chcący skorzystać z usług doradczych będzie musiał zgłosić odpowiednio wcześniej zapotrzebowanie na tematykę, którą jest zainteresowany. Z podmiotów zainteresowanych doradztwem utworzona będzie lista. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. W dalszej kolejności brana będzie pod uwagę długość prowadzenia działalności (młodsze podmioty maja pierwszeństwo). W razie konieczności będzie utworzona lista oczekujących.

HARMONOGRAM DORADZTWA PRAWNEGO I KSIĘGOWEGO:

Aktualny harmonogram doradztwa moŻna znaleźć w zakładce AKTUALNOŚCI

 

III. WSPARCIE KSIĘGOWE

Wsparciem księgowym zostanie objęte 10 podmiotów - nieodpłatne prowadzenie księgowości przez 1 rok kalendarzowy, zakończone rozliczeniem roku – z możliwością dalszej współpracy.

            W pierwszej kolejności będą rekrutowane podmioty (firmy, stowarzyszenia):

 • które działają nie dłużej niż 3 lata
 • młodzi przedsiębiorcy do 35 lat
 • w przypadku organizacji punkty będą przyznawane za ilość realizowanych projektów przy wsparciu funduszy z UE
 • w przypadku firm premiowane będą te, które korzystają ze wsparcia z funduszy UE.

Z zakwalifikowanymi podmiotami zostanie podpisana umowa na  świadczenie  usług księgowych.

IV. WYJAZD STUDYJNY

W ramach projektu zaplanowano wyjazd studyjny dla  przedsiębiorców na 4 dni, do partnera  projektu na Słowację.

Celem wyjazdu jest nawiązanie nowych kontaktów, wymiana  doświadczeń i informacji oraz  podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy, między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny – organizator zapewnia: wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie  oraz transport.  Dokładny termin wyjazdu zostanie przekazany uczestnikom w biurach i na stronach internetowych LGD.

Kwalifikacja uczestników wyjazdu studyjnego odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania  na stronie www.bialelugi.eu – dostępnego na miesiąc przed planowanym wyjazdem).

O kwalifikacji do udziału w wyjeździe  decyduje kolejność złożenia formularza.
Planowany termin wyjazdu to 10-13. października 2019 r. o szczegółach będziemy informować w zakładce AKTUALNOŚCI

V. KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU LCWP

Dodatkowo dla beneficjentów korzystających ze środków LGD oraz dla osób planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej udostępniona będzie nieodpłatnie sala szkoleniowo-konferencyjna oraz sala komputerowa z dostępem do internetu i drukarki.

Zasady korzystania z pomieszczeń i sprzętu LCWP zawarte są w Regulaminie Sali Komputerowej  i Konferencyjno-Szkoleniowej LCWP.

Regulamin korzystania z sali komputerowej

Regulamin korzystania z sali konferencyjno-szkoleniowej

Formularz rezerwacji - wynajmu sali konferencyjno-szkoleniowej